Chłop potęgą jest i basta!

110. rocznica Wystawy Włościańskiej Miechów 1903

Gabriel Godlewski

Gabriel Godlewski (1851-1909) – ur. w Kępiu (pow. miechowski) – agronom, działacz społeczny, publicysta, pisał do warszawskich czasopism „Niwa” i „Słowa”. Nauki w zakresie rolnictwa pobierał początkowo na uniwersytecie w Berlinie, a następnie w Lipsku. Był inicjatorem utworzenia Towarzystwa Rolniczego w Klonowie (1889 r.) oraz kółek rolniczych, które miały dać podstawę do współpracy ziemiaństwa z chłopstwem. W 1903 r. podjął myśl zorganizowania wystawy rolniczej w Miechowie. W 1906 r. ogłosił pracę zatytułowaną „O sprawie agrarnej”. Godlewskiemu, jako zasłużonemu działaczowi społecznemu, Stanisław Wyspiański dedykował swój dramat „Wesele”. W 1909 r. został zmuszony przez władze carskie do opuszczenia kraju, co być może wpłynęło na rychłą śmierć Godlewskiego. Zmarł w Bukowej Woli w listopadzie 1909 r. Pochowany został na cmentarzu miechowskim.

Córką Gabriela Godlewskiego była Aniela Zdanowska z d. Godlewska (1882-1970), żona Juliana (Juliusza) Zdanowskiego, posła na sejm, gubernatora Kieleckiej Izby Rolniczej, działacza i współzałożyciela kółek rolniczych na terenie Królestwa Polskiego. Do Zdanowskich należał pałac i zespół parkowy w Śmiłowicach (gm. Nowe Brzesko). Sam Julian Zdanowski brał udział w organizacji wystawy włościańskiej, a po śmierci Gabriela Godlewskiego przewodniczył kółkom rolniczym w Guberni Kieleckiej.