Zabezpieczenie klasztornego księgozbioru

W ubiegłym roku dzięki współpracy Muzeum Ziemi Miechowskiej z Parafią Grobu Bożego w Miechowie, przy finansowym wsparciu MKiDN, udało się zakonserwować zabytkowe tkaniny z klasztornego skarbca.  Oprócz tekstyliów bogatą spuścizną po zakonie bożogrobców jest księgozbiór, który częściowo zachował się po dzień dzisiejszy (większa jego część po konfiskacie zakonu  w 1819 roku została wywieziona przez władze zaborcze do Warszawy, by stamtąd trafić do Petersburga). Wśród ksiąg, które zachowały się w klasztornej bibliotece, na szczególną uwagę zasługują m.in. pochodzące z 1514 r. dzieło Erazma z Rotterdamu czy wydana w 1634 r. Miechovia Samuela Nakielskiego.

W związku z nieodpowiednimi warunkami panującymi w miejscu przechowywania drogocennych ksiąg (duże wahania temperatury i wilgotności, obecność szkodników drewna), po konsultacji z konserwatorem, podjęta została decyzja o konieczności przeniesienia zbioru w inne miejsce. W ciągu ostatniego miesiąca wszystkie księgi (w liczbie ponad 900) zostały odczyszczone z kurzu, a następnie przeniesione do innego pomieszczenia znajdującego się w klasztorze. Wykonano także dokumentację fotograficzną.  Dzięki zakupieniu osuszacza, stworzono odpowiednie warunki wilgotnościowe, służące przechowywaniu cennych zbiorów.

W przyszłości konieczne jest przedsięwzięcie dalszych kroków, mających na celu zakonserwowanie drogocennego księgozbioru, a następnie zaprezentowanie go odbiorcom jako świadectwa dawnej świetności zakonu miechowitów.