Mała architektura sakralna ziemi miechowskiej

7 września 2019 o godz. 16.00 w Domu Generała – siedzibie muzeum ziemi miechowskiej została otwarta wystawa czasowa, na której można oglądać fotografie kapliczek z terenu powiatru miechowskiego.

Wystawa jest pokłosiem współpracy pomiędzy Muzeum Ziemi Miechowskiej i Stowarzyszeniem Silva Rerum, które zrealizowało projekt, mający na celu jest wydanie albumu oraz zorganizowanie wystawy fotogramów wybranych kapliczek znajdujących się na terenie powiatu miechowskiego, finansowego wsparcia udzieliło Stowarzyszenie Gmin Jaksa w Miechowie.

Kapliczki, figury i krzyże przydrożne, stanowią nieodłączny element polskiego krajobrazu kulturowego, nasyconego treściami religijnymi, co również jest świadectwem bogatego życia duchowego wielu pokoleń mieszkańców ziem polskich. Rdzenną część tych ziem od najdawniejszych czasów stanowiły tereny położone nad Szreniawą, Nidzicą i Dłubnią, kryjące wiele cennych zabytków tzw. małej architektury sakralnej. W niej wyrażała się prostota i ludowa pobożność mieszkańców tutejszych wsi i miasteczek, która niezaprzeczalnie jest częścią tego duchowego dziedzictwa, któremu na imię Polska, o którym z szacunkiem wypowiadał się Ojciec Święty Jan Paweł II podczas pamiętnej homilii na Błoniach krakowskich w 1979 r.

Wydana publikacja – album zatytułowany „Mała architektura sakralna ziemi miechowskiej”, odsłania  nie tylko piękno i bogactwo figur, kapliczek i krzyży przydrożnych rozsianych wśród pól i łąk malowniczej krainy łagodnego pagórka, ale ma również ambicje pełnić rolę swoistego przewodnika po zabytkach sztuki sakralnej powiatu miechowskiego. Przygotowany on został nie tylko z myślą o mieszkańcach ziemi miechowskiej lecz również o przybywających w te strony pielgrzymach i turystach, którzy wybierając się na wędrówki traktami i gościńcami urokliwej miechowszczyzny, będą mogli zachwycić się nie tylko jej pięknym krajobrazem, lecz również poznać jej cenne dziedzictwo kulturowe. Należy pamiętać, iż kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu – jak przed 40 laty na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie wyraził cytowany już Jan Paweł II – Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów[…].

Autorem zdjęć prezentowanych w albumie oraz fotogramów pokazywanych na wystawie jest miechowianin Zbigniew Barczyński, natomiast twórcami ciekawych opisów poszczególnych obiektów są pracownicy Muzeum Ziemi Miechowskiej: Włodzimierz Barczyński, Sylwia Dziuba, Karolina Gamrat, Izabela Gawin, Paulina Maj i Marcin Florek.