Zapytanie ofertowe

Muzeum Ziemi Miechowskiej zaprasza do przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania projektu graficznego oraz skład i druk albumu promującego powiat miechowski na podstawie materiałów dostarczonych przez  zleceniodawcę.

Dane techniczne przedmiotu zamówienia:

Wydruk  1000 egzemplarzy albumu w formacie  szerokość 23,5 cm wysokość  29,5 cm,
z twardą okładką, 4 +0, zaokrąglonym grzbietem ( tektura 3 mm plus folia błysk), wyklejka zadrukowana (pełny kolor), środek 132 strony, kolorystyka 4 + 4, papier biały kreda błyszcząca 170 g.

Inne istotne warunki zamówienia:

  1. Numer ISBN dostarcza zleceniodawca
  2. Wykonawca na ogólnych zasadach przekazuje prawa autorskie do dzieła
  3. Wykonawca przekazuje plik w formacie PDF do publikacji w internecie.

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja wykonania zamówienia do dnia 20 marca 2024r.

Wymagania wobec Wykonawcy:

Doświadczenie w wydaniu przynajmniej dwóch publikacji tego typu

( fragment publikacji, umowa, referencje itp.)

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony formularz ofertowy ( w załączeniu)

Kryterium oceny oferty:

  1. Cena – 70 %
  2. Doświadczenie zawodowe – 30%

Miejsce i termin składania ofert:

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 2 lutego 2024r., do godziny 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty można składać osobiście w Biurze Muzeum Ziemi Miechowskiej w Miechowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy:  biuro@muzeum.miechow.pl

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Klauzula informacyjna RODO

Wybór oferenta nastąpi do dnia 8 lutego 2024r., i będzie ogłoszony na stronie internetowej Muzeum Ziemi Miechowskiej.